...

Psychology Change – Pomożemy Ci odzyskać równowagę psychiczną

Aleksandra Modzelewska

Aleksandra Modzelewska

Psycholożka

Aleksandra Modzelewska

Psycholożka, absolwentka I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz certyfikowany praktyk Dialogu Motywującego, praktyk świadomej pracy z ciałem i ruchem oraz badaczka eksplorująca relację ciała – emocje. Jest także doktorantką w dyscyplinach: psychologia oraz filozofia na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, współpracując przez kilka lat z fundacją działającą na rzecz praw kobiet oraz fundacją świadczącą pomoc psychologiczną. W ramach stażu współprowadziła grupę terapeutyczną dla osób dorosłych pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, we współpracy z doświadczonym psychoterapeutą.

Posiada również doświadczenie biznesowe, pracując jako specjalistka ds. personalnych w organizacjach. Aktualnie spełnia się także w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej. Prowadzi również warsztaty i treningi w obszarze rozwoju osobowości.

W swojej pracy skupia się na integrowaniu emocji, myśli i odczuć z ciałem. Koncentruje się na indywidualnych zasobach drugiej osoby, dążąc do wzmacniania jej autonomii i sprawczości. Kluczową rolę odgrywa dla niej uważna obecność w spotkaniu z drugim człowiekiem. Zajmuje się prowadzeniem konsultacji psychologicznych oraz udzielaniem wsparcia psychologicznego.

W swojej pracy podlega stałej superwizji.

Obszary wsparcia:

  • Depresja
  • Radzenie sobie ze stresem i emocjami
  • Radzenie sobie z lękiem
  • Niska samoocena
  • Trudności w relacjach
  • Poszukiwania sensu
  • Zmiana nawyków życiowych,

 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.